FALA FUDA FRIČICA


F kao frotesti frotiv fiktature.
F kao feko fe fražio fartone facijenata fa f fijangozom.
F kao fe fogu fa ferujem.
F kao foludeću.
F kao febite se.
F kao famu fam febem fa fam febem.
F kao fuvajte fa.
F ka fapasete fi fe fuda. Fiti.
F kao fička fam faterina fuda.
F kao fako fam fe fo fopšte falo fa famet.
F kao fa fi fte fi formalni.
F kao fi fte fudji fod fvih fas.
F kao fi fte faista fizofrena flast.
Fonačno, F kao fto fas foli furac fa fi fa fmam f fijagnozu.

 

Firoslav Filetić

(13.04.2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close